Асоціація

Громадська спілка «Асоціація футзалу Луганської області» (далі – СПІЛКА) є   самостійною добровільною громадською спілкою, яка прагне сприяти розвитку і піднесенню футзалу на території Луганської області України.

СПІЛКА у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності СПІЛКИ є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються СПІЛКОЮ у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів. СПІЛКА визнає принципи, мету та завдання ФІФА, УЄФА, УАФ і АФУ.

Для досягнення своєї мети та виконання напрямів діяльності СПІЛКА у встановленому чинним законодавством порядку має право:

 •  Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
 • Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
 • Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.
 • Публікувати результати діяльності СПІЛКИ; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.
 • Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
 • Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити змагання з футзалу (чемпіонати, кубки, турніри), конференції, семінари, лекторії, круглі столи, консультації та інші заходи на території Луганської області, пов’язані зі статутною діяльністю СПІЛКИ, із залученням в порядку визначеному законодавством представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.
 • Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.
 • Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) СПІЛКИ та сприяє її досягненню.
 • Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.
 • Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
 • Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і напрямів діяльності публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
 • Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності СПІЛКИ та важливих питань державного і суспільного життя.

Головною метою СПІЛКИ є  забезпечення розвитку футзалу на території Луганської області України, зростання його рівня і масовості шляхом консолідації і координації зусиль громадян та організацій, зацікавлених у піднесенні українського футзалу, сприяння їх злагодженій взаємодії і співробітництву, поширення єдиної політики розвитку футзалу, дисциплінарної практики, методології гри, пропаганди, популяризації футзалу, задоволення та захисту інтересів  членів спілки.

Для досягнення вищезазначеної мети СПІЛКА ставить перед собою наступні напрями діяльності:

 • Брати участь у розробці та втіленні програм розвитку футзалу в регіоні/області.
 • Сприяти ефективній діяльності СПІЛКИ щодо виконання статутних завдань.
 • Забезпечувати організацію змагань і турнірів та проводити чемпіонати, першості, кубкові змагання серед місцевих регіональних команд з футзалу.
 • Сприяти становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, порозуміння між членами СПІЛКИ.
 • За можливості запобігати виникненню конфліктів і суперечок між членами СПІЛКИ та забезпечувати впровадження їх єдиної спільної політики розвитку футзалу.
 • Розвивати інститут арбітражу у футзалі, сприяти його об’єктивності, неупередженості і високому професіональному рівню.
 • Забезпечувати демократичні засади організації і взаємодії членів СПІЛКИ.
 • Захищати інтереси членів СПІЛКИ у відносинах з державними органами влади, посадовими особами, громадськими організаціями та третіми особами.
 • Сприяти організації на території Луганської області проведення всеукраїнських та міжнародних змагань.
 • Сприяти поширенню інформації про футзал на території Луганської області України, зокрема, шляхом ведення офіційної інтернет-сторінки СПІЛКИ, організації конференцій, семінарів для тренерів, арбітрів, інших фахівців футзалу, які репрезентують її членів.
 • Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики в футзалі.
 • Представляти регіональних гравців, тренерів та інших фахівців футзалу до нагород, заохочень та присвоєння спортивних та почесних звань.

                                                                                                              Витяг із Статуту ГС «АФЛО»